Zoek

PRIVACY POLICY

Het Ondernemen in Hardenberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Het Ondernemen in Hardenberg bereikbaar via telefoonnummer (06) 159 064 32. Stendert de Vries is de functionaris gegevensbescherming van het Ondernemen in Hardenberg. Hij is te bereiken via info@ondernemershuisvechtdal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Ondernemershuis voor het Vechtdal verwerkt persoonsgegeven die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten. Onze bedrijfsactiviteiten hebben betrekking op het begeleiden en doorverwijzen van ondernemers en het organiseren van events. Het Ondernemershuis voor het Vechtdal verwerkt uw gegevens om met u contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Onze website, app en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ondernemershuisvechtdal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Ondernemen in Hardenbergl bewaart de persoonsgegevens zo lang als dat voorgeschreven is vanuit de wetgeving. Hierbij houden wij ons aan de termijnen zoals deze door de AVG zijn voorgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Ondernemen in Hardenberg verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Ondernemershuis voor het Vechtdal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Ondernemershuis voor het Vechtdal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ondernemershuisvechtdal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Na uw verzoek zullen wij gevraagde identiteitsgegevens verwijderen.

Het Ondernemershuis voor het Vechtdal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Ondernemershuis voor het Vechtdal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming Stendert de Vries.

Menu

Zoeken

Zoek
Ga naar de inhoud